Příběhy z Bible

Přehled biblických příběhů a souvejících událostí

Postupně pro Vás připravujeme přehled biblických příběhů a událostí, které souvisí s Biblí, dějinami, současností i blízkou budoucností. Věříme, že Vám bude tato část našeho portálu inspirací :-)

Kázání na hoře

Ježíšovo Kázání na hoře, které pronesl po ustanovení dvanácti apoštolů, patří kjeho nejslavnějším proslovům. Bylo sice určeno učedníkům, obsahuje však zásady smysluplného života pro všechny lidi
více »

Setník

Ježíš uzdravoval na dalších místech. V Kafarnaum uzdravil sluhu římského setníka, v Naim zastavil pohřební průvod a vzkřísil jediného syna vdovy.
více »

Ježíšovi bratři

Ježíš se setkával s nepochopením i ve vlastním domě. Jeho bratři mu nerozuměli.
více »

Pozvání

Ježíš zval všechny, kdo měli hodně starostí a trápení, aby nalezli u něj odpočinutí.
více »

Bouře

K zázrakům, které Ježíš vykonal, patří také utišení veliké bouře na Galilejském jezeře a uzdravení dvou posedlých mužů
více »

Dotek důvěry

Po návratu z Gerasy Ježíš vzkřísil dceru představeného synagogy. V zástupu se jej dotkla dvanáct let nemocná žena a byla uzdravena.
více »

Vyslání učedníků

Ježíš poslal své učedníky do okolních měst a vesnic, aby hlásali jeho poselství.
více »

Návrat učedníků

Po návratu učedníků z cest je Ježíš vyzval, aby šli s ním na pusté místo a v přírodě si odpočinuli. Hovořili spolu o tom, co na cestách prožili - o svých radostech i strastech.
více »

Nasycení velkého davu

Ježíš poručil, aby se rozesadili a z malého množství jídla - péti chlebů a dvou ryb - nasytil mnohatisícový zástup.
více »

Noc na jezeře

Lidé byli Ježíšem nadšeni a chtěli jej prohlásit králem. On však odmítl a přikázal učedníkům, aby jeli na druhy břeh. Najednou se strhla prudká bouře, učedníci tonuli, ale Ježíš je zachránil.
více »

Krize v Galileji

Ježíš zklamal představy lidí o Mesiáši. Jeho poselství bylo pro ně příliš „těžké" a většina se od něj odvrátila.
více »

Ježíš a tradice

Farizeové chtěli usvědčit Ježíše z porušování tradičních náboženských předpisů. On se jim snažil vysvětlit, že zákon je víc než lidská tradice a že činy nemají význam, nevycházejí-li z čistého srdce.
více »

Kananejská žena

K pozoruhodným událostem Ježíšova života patří také setkání s neznámou Kananejkou na hranicích Fénicie.
více »

Pravé znamení

Z Fénicie se Ježíš vrátil přes území Dekapole až do Magdaly. Tam se setkal s farizeji, kteří po něm žádali, aby potvrdil své mesiášství nějakým znamením.
více »

Ve stínu kříže

Ježíšovo působení se blížilo ke svému závěru. Z Betsaidy odešel na sever, do okolí Cesareje Filipovy, kde chtěl v ústraní a klidu připravit své učedníky na nadcházející události.
více »

Proměnění

Ježíš šel spolu s Petrem, Jakubem a Janem na horu, aby se modlil. Tam byl „proměněn" a setkal se s Mojžíšem a Elijášem.
více »

Pod horou proměnění

Po proměnění Ježíš na úpatí hory opět projevil svoji moc. Uzdravením postiženého chlapce ukázal učedníkům význam opravdové víry.
více »

Rozhovory s učedníky

Ježíš se vrátil do Kafarnaum. Učedníci ještě stále nechápali dosah jeho slov, proto s nimi dlouze rozmlouval o tématech, která je trápila.
více »

Svátek stánků

V Jeruzalémě se konal jeden z nejdůležitějších židovských svátků - Svátek stánků. Účastnil se jej také Ježíš, který svým projevem opět zaujal davy.
více »

Nástrahy nepřátel

Zákoníci, farizeové i kněží usilovali o to, aby se zmocnili Ježíše a popudili proti němu lid. Nakonec před něj přivedli ženu, která přestoupila zákon, a čekali, že se chytne dopásti.
více »

Světlo světa a slepota farizeů

Ježíš se představil v chrámu jako „světlo světa" a uzdravil člověka slepého od narození. Jeho prohlášení i zázračný skutek se setkaly s odmítavým postojem farizeů.
více »

Pastýř

Ježíš se představil jako „pastýř". Použil všem srozumitelný obraz z přírody, aby na něm vysvětlil svou úlohu a vztah k lidem.
více »

Poslední cesta do Jeruzaléma

Ježíš se vydal na poslední cestu svého pozemského života - vyšel z Galileje a směřoval do Jeruzaléma.
více »

Milosrdný Samařan

K nejpůsobivějším Ježíšovým podobenstvím patří příběh o milosrdném Samařanovi. Představuje lásku a soucit, které boří hranice.
více »

Ježíšovo království

Lidé očekávali, že Ježíš zřídí na zemi své království, které bude vynikat především silou a mocí. On se jim ale snažil vysvětlit, že jeho království se od jejich představ výrazně liší.
více »

Ježíš a děti

Ježíš měl k dětem velmi pěkný vztah. Vážil si jejich upřímnosti a dával je za vzor všem lidem.
více »

Bohatý muž

Mezi nezapomenutelná setkání Ježíšova života patří rozhovor s bohatým mladým mužem. Snažil se mu vysvětlit, co je v životě opravdu důležité.
více »

Lazarovo vzkříšení

Největším zázrakem, který Ježíš učinil, bylo bezpochyby vzkříšení Lazara z Betanie.
více »

Odezva na Lazarovo vzkříšení

Po posledním zázraku, který Ježíš učinil, se přední muži Izraele rozhodli jej zničit. Byli pevně rozhodnuti ho umlčet za každou cenu. Čekali jen na vhodný okamžik.
více »

Zásady Ježíšova království

Když Ježíš viděl, že učedníci nechápou některé základní skutečnosti jeho poselství ani po poměrně dlouhé době, kterou s ním prožili, snažil se jim je ještě jednou vysvětlit.
více »

Program BibleTV

V sobotu 8. srpna 2020 od 10.30 hodin

Bohoslužba s Gustavem Klodou

Na sobotu 8. srpna 2020 jsme pro Vás připravili bohoslužbu s kázáním bratra Gustava Klody. Opět se můžete...

V sobotu 15. srpna 2020 od 10.30 hodin

Bohoslužba s Ladislavem Bogoczem

Na sobotu 15. srpna 2020 jsme pro Vás připravili bohoslužbu s kázáním bratra Ladislava Bogocze. Opět se...

V sobotu 22. srpna 2020 od 10.30 hodin

Bohoslužba s Hanou Čadovou

Na sobotu 22. srpna 2020 jsme pro Vás připravili bohoslužbu s kázáním sestry Hany Čadové. Opět se můžete...

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:
Page generated in 1.5126 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál