Záblesky Boha: 3. Bůh Vykupitel

Průvodce studiem Bible Církve adventistů sedmého dne - 2/2012

Texty na tento týden
Ř 1,18; Gn 3,15; Ř 16,20; 1Pt 1,19; Mk 10,32–45; Mt 27,46

Základní verš
Hoden jest Beránek, ten obětovaný, přijmout moc, bohatství, moudrost, sílu, poctu, slávu i dobrořečení. (Zj 5,12)

Hlavní myšlenka
Trojjediný Bůh není jen naším Stvořitelem, ale i naším Vykupitelem.

Minulý týden jsme se soustředili na Boha jako na Stvořitele. Tento pohled na Boha samozřejmě není jediný. Bůh se nám představuje i jako Vykupitel. Tyto dvě Boží charakteristiky jsou neoddělitelně spojeny. Hřích má na stvoření tak hrozný, destruktivní účinek, že pouze samotný Stvořitel mohl vyřešit problém hříchu. Učinil tak v osobě Ježíše Krista.
Apoštol Pavel Efezským napsal: „Ale v Kristu Ježíši jste se nyní vy, kdysi vzdálení, stali blízkými pro Kristovu prolitou krev“ (Ef 2,13). Bůh chce zachránit každého člověka. Každého hříšníka chce přivést k sobě. Zachráněni pro věčnost nejsme na základě našich skutků ani na základě našeho jednání či snažení, ale prostřednictvím Boží milosti projevené na kříži. Kristus nesl Boží hněv proto, aby ho nemusel nést nikdo z nás. To je podstata plánu spasení.
Sboru v Korintu Pavel adresoval tato slova: „Slovo o kříži je bláznovstvím těm, kdo jsou na cestě k záhubě; nám, kteří jdeme ke spáse, je mocí Boží“ (1K 1,18). Bláznovství kříže spočívá v tom, že se člověku zdá tato myšlenka zcela absurdní: Bůh, nekonečný svatý Stvořitel, se stal obětí, aby zachránil hříšné lidské bytosti, dokonce i své nepřátele. Bůh vzal na sebe trest za hřích, aby ho nemuseli nést lidé. Záchrana člověka je nezaslouženým darem Boží milosti. Důsledkem přijetí vykoupení je smíření s Bohem, v němž člověk zakouší jeho láskyplné přijetí a hlubokou vděčnost. Jen těžko se to chápe. Chvála Hospodina je tou nejlepší odpovědí na vše, co pro nás udělal.

Více informací

Kompletní lekci na tento týden naleznete níže v příslušné části Ke stažení :-)

Ke stažení

Diskuse

Žádný komentář dosud nebyl vložen
Page generated in 1.55 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál