Růst v Kristu: Úvod

Průvodce studiem Bible Církve adventistů sedmého dne - 4/2012

Obsah 4. čtvrtletí 2012:
1. Velký spor
2. Bůh, který se nám zjevuje
3. Člověk – dílo Božích rukou
4. Spasení – jediné řešení
5. Růst v Kristu
6. Vítězství skrze Ježíše Krista
7. Výzbroj vítězů
8. Církev slouží lidstvu
9. Bohoslužby a obřady v církvi
10. Zákon a evangelium
11. Život křesťana
12. Poslední události
13. Až bude všechno nové

Základní věroučné výroky
Každý člověk něčemu věří. Dokonce i ti, kteří rádi prohlašují, že nevěří ničemu (nebo nevěří v nic absolutního), tak přece něčemu věří (v tomto případě svému relativismu). Víra a přesvědčení jsou důležité, protože z velké části ovlivňují náš způsob života. Pro některé křesťany může být společenství a sounáležitost s lidmi v církvi důležitější než to, čemu věří. Každé společenství však musí být založeno na sdílení společné víry, společných cílů a zájmů.
Členy církve adventistů se stávají lidé různých národů i kultur. Jako křesťanská církev se hlásíme k 28 „základním věroučným výrokům“, které reflektují naše chápání biblického poselství. Tvoří základ pro osobní růst v Kristu i pro společné prožívání víry ve světle věčnosti.
Někteří tvrdí, že učení není tak důležité, protože především záleží na naší lásce ke Kristu. To zní sice pěkně, ale v Bibli není oddělována láska ke Kristu od lásky k pravdě. V Ef 4,15 je napsáno, že máme být „pravdiví v lásce“. Když poznáváme učení, tak to neznamená, že pouze shromažďujeme správné informace. Správné poznávání učení vede k lásce k Bohu: „Kdo zachází dál a nezůstává v učení Kristovu, nemá Boha; kdo zůstává v jeho učení, má i Otce i Syna“ (2J 9). Navíc nám Bible představuje „zdravé“ učení, které vede k etickému jednání v životě (1Tm 1,9.10; Tt 2,1–5).
Základní věroučné výroky Církve adventistů sedmého dne nejsou neměnným krédem, které vylučuje jakýkoliv „posun“ v oblasti pravd, které vyjadřují. Na jednu stranu musíme být otevření k novému poznávání, na stranu druhou je vzájemná shoda u těchto výroků klíčová kvůli jednotě a poslání církve.
Co jiného může spojovat miliony lidí na celém světě do jednoho hnutí, než to, že máme společné učení? V tomto čtvrtletí budeme podrobně zkoumat některé věroučné výroky. Přestože se nebudeme věnovat všem (13 lekcí na to nestačí), všechny jsou pro naši identitu podstatné. Systematicky a v souvislostech budeme studovat alespoň některé z nich. Zvláštní pozornost bude zaměřena na 11. věroučný výrok, který byl přijat na zasedání Generální konference v St. Louis v roce 2005 (lekce 5–7). Tento výrok nepřináší nové či předtím neznámé učení. Jde spíše o reakci na potřeby církve v určitých částech světa.
Objasňuje, jak církev chápe Boží moc, která dává věřícím v Krista vítězství nad silami zla. Témata, která budeme probírat v tomto čtvrtletí, jsou zasazena do kontextu „velkého sporu“ mezi dobrem a zlem. S velkým sporem úzce souvisí spasení v Kristu, které je nejdůležitějším motivem naší víry. Velký spor a otázky, které z něj vyplývají, připravují půdu pro plán vykoupení, který tvoří základ a proniká všemi 28 základními věroučnými výroky. Pochopení nauk či učení však není samo o sobě cílem. Jsou to prostředky, které nás provázejí na cestě k cíli, kterým je poznání Ježíše Krista a růst v něm. Všech 28 věroučných výroků by nás tedy mělo vést k hlubšímu pochopení toho, co pro nás Ježíš dělá prostřednictvím plánu spasení. Pokud přijímáme Kristův dar spasení, vede nás to k hlubší lásce k Bohu a představování této lásky světu naším životem.
Každý něčemu věří. Cílem lekcí v tomto čtvrtletí je pomoci nám důvěřovat tomu, který je Pravdou (J 14,6), ale i rozvíjet se v lásce k němu a růst v jeho milosti.

Kwabena Donkor je zástupcem vedoucího Biblického badatelského institutu (BRI) Generální konference.

Ke stažení

Diskuse

Žádný komentář dosud nebyl vložen
Page generated in 1.2776 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál